... in bytsje type Merel Westrik, mar dan profesjoneler, sis mar. 

Mear in sjoernalist? 

Ja, fyn ik wol!


In tafallich oppikt stikje konfersaasje op strjitte parkear ik earst yn myn holle. Bliuwt it hingjen, dan skriuw ik it op.

Reacties