Beam


Oh krûmste beam fan Fryslân
Jou gjin belies en bliuw hjoed oerein
Rêchrjuchtsje jo tsjin Ciara Stoarm
Sy is it ommers net wurdich
Sa’n frommes waait mei alle wynen mei

Hâld stân, grutte freon, hâld stân


Reacties