Te gast by de SKS

Trije wike skûtsjesilen yn Fryslân. Mei Peter Veen in moai projektje opsetten om alle dagen in keunstner/urban sketcher mei de parseboat fan de SKS mei gean te litten. Fansels krij ik sels ek de kâns.


Reacties