De lange reis nei Berlyn

Op in sinnige sneintemiddei (17 febrewaris 2019) fersoarge Bennie Huisman in teateroptreden yn de Verhalenkamer yn Eastermar oer syn reizen nei Berlyn. It publyk harke nei lieten en anekdoaten oer syn awentoeren yn dizze stêd, foar en nei de fal fan de Muorre.
Reacties