Seispack 4

“It moat gelyk wêze”, ropt de gitarist oan de ein fan in nûmer en bliken docht dat net eltsenien goed útkomt. “Hast gelyk”, seit de sjonger, wy moatte allegear wol de selde maat oan hâlde. “Wy dogge it nochris en dan goed”. “Tel mar ôf”. En de drummer telt mei syn drumstokken ôf: tik, tik, tik.


Reacties